Elis idébank

Språkmateriell

Om å styrke fonologisk bevissthet hos førskolebarn

Det finnes mange måter førskolebarn naturlig forbereder seg på lesing. En måte er at de legger merke til og leker med ord, rim og stavelser de hører i talespråket rundt seg. Barn begynner også å tune seg inn på de enkelte språklydene i ordene. Dette kalles fonologisk bevissthet.

Jo mer du kan stimulere disse tidlige leseferdighetene, desto mer forberedt blir barnet på selve lese- og skrivetilegnelsen.

Så her kommer noen tips til hvordan vi kan bygge opp disse ferdighetene hos barna tidlig, slik at de er enda bedre utrustet.

Tipsene passer også bra for barn som har begynt på skolen og strever med lesingen, og de barna som har uttalevansker pga. fonologiske vansker.

  1. LYTTE

God fonologisk bevissthet starter med at barn plukker opp lyder, stavelser og rim i ordene de hører. Les høyt for barnet ditt regelmessig. Velg gjerne bøker som har en god rytme og/eller rim, eller repeterer samme lyd ofte. Et eksempel er Ludde-bøkene eller eventyret om Gullhår og de tre bjørnene. Her er det alliterasjon og gjentakelser som stimulerer den fonologiske bevisstheten. Rett barnets oppmerksomhet mot rimene i historien og forklar at ordene ligner på hverandre, vi sier at de rimer.

Rett fokus mot de bokstavene eller lydene som gjentar seg i teksten også. Overdriv lydene som er fremhevet i teksten. Særlig i dikt og regler finnes ofte gjentakende språklyder. Utenfor lesesituasjonen kan dere plukke opp igjen de aktuelle språklydene når dere støter på et ord. Fortell at ordet begynner med samme lyd som vi hørte i historien!

2. RIM og REGLER

Etter høytlesning fra ei side i boka, spør barnet om å finne frem til rimeordene i historien på egen hånd. Spør f.eks. «Hørte du et ord som rimte på ….?» Lær barnet regler og øv på å si dem sammen. «Elle, melle, deg fortelle» er en regle med mange gode rim.

Andre fine regler er Ride, ride ranke, Bake kake søte, Epler og pærer, Sko hesten, Tommeltott, slikkepott, langemann. Du finner en fin samling regler på denne linken: https://www.barnesanger.no/regler.html

Du kan også si noen ord til barnet, f.eks. katt – hatt – natt – sau, og be barnet finne frem til ordet som ikke rimte.

3. FØLG RYTMEN

Gjør stavelser enklere å oppfatte ved å klappe rytmen/slagene som vi hører i ordene. Hvis du for eksempel velger ordet «paraply», ta en pause i det du sier hver stavelse slik at ordet deler seg opp. Klapp hver stavelse rolig sammen. Det går også an å bruke kroppen, enten hoppe eller trampe stavelsene. Barna har sikkert noen gode forslag til hvordan man kan vise rytmen i ordene med kroppen.

4. GJETTELEK

Gjetteleker slik som «Mitt skip er lastet med…» kan brukes for å øve på ulike fonologiske ferdigheter. Hvis dere ønsker å øve på å identifisere førstelyd, prøv å si «Mitt skip er lastet med noe rødt som begynner på s–«. Hvis målet er å øve på rim, kan dere si «Jeg har noe på hodet som rimer på tjue».

5. SANG og SANGLEKER

Sang er en effektiv måte å lære barn å rime. Enkelte sanger er midt i blinken for å fremme fonologiske ferdigheter. «Bro, bro, brille» er et eksempel på en morsom sanglek. Sangleker med bevegelser er fint for å framheve rytmen og setningsmelodi, slik som «Ta den ring og la den vandre». Du kommer sikkert på mange andre ideer! Vår litterære arv er full av denslags skatter, og mye av det er fritt tilgjengelig!

6. TREKKE sammen LYDER

Å trekke sammen lyder er en helt sentral ferdighet i lesing. Man må kunne stable fonemene etter hverandre og trekke dem sammen for å lese et nytt ord. Dette kan vi øve på med barna, selv om de ennå ikke leser. Vi kan lytte på ordene og si dem langsomt. Be barnet om å forbinde startlyden på et ord med resten av ordet. For eksempel si: «Begynn med S- og legg til -OL, Hva får du da?»

7. DEL opp ORD

Det motsatte av å trekke sammen er å dele opp, segmentere ordet i enkeltfonemer. Dette er også en sentral ferdighet i lesingen, og øving på dette vil styrke fonologisk bevissthet. Be barnet høre på et ord og dele det opp. Det er enklest å starte med sammensatte ord som sommerfugl eller tannfe: «Si ordet sommerfugl. Ta vekk fugl. Hva får du da?»

8. VÆR KREATIV

Det er lettere å lære når du kan fysisk manipulere med ting. Lag en plakat med ting som starter på en bestemt språklyd, for eksempel av utklipp fra ukeblader og aviser, reklamebrosjyrer m.m. Lag «sokkedyr» av sokker som har mistet makkeren sin. Sokkedyret spiser ting på én bestemt språklyd, for eksempel bare ord på S-. Be barnet mate sokkedyret med gjenstander som har denne språklyden!

9. LEKEN er viktigst

Selv om fonologisk bevissthet er veldig viktig for å lære seg lesing og skriving, er det ikke meningen at man skal stresse veldig med disse aktivitetene i førskolealderen. Dere kan prøve noen av aktivitetene over, og hvis barnet trives med dem, er det jo veldig bra. Ha korte økter og gjør det lekpreget og morsomt. Hvis barnet synes en av aktivitetene er vanskelig eller kjedelig, prøv noe annet. Ha leker med bokstaver, sangkort, fortelleterninger, bøker med regler, bokstavspill, rimspill osv. tilgjengelig for barna slik at de kan finne inspirasjonen på egen hånd. Barna er fort veldig kreative når de har tilgang morsomt utstyr og materiell og leker.

Hvis du opplever at 5-6-åringen strever veldig mye med de fonologiske aktivitetene etter å ha prøvd en stund, kan du søke råd hos pedagogisk leder i barnehagen eller en annen fagperson.